DICTIO
Vícejazyčný výkladový slovník online
Slovník Dictio byl podpořen z těchto zdrojů:

2015 - 2016: MU; Norské fondy a fondy EHP v oblasti vzdělávání (CZ07 – EEA and Norway Scholarship Programme)
Vybraná hesla slovníku Mezinárodního znakového systému.

2012 - 2014: MU; Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ExpIn)
Terminologická skupina Biologie, Informatika, Speciální pedagogika, elicitační tým UPOL

2009 - 2012: MU; Universal learning design - inovace interpretačních a komunikačních služeb (ComIn)
Terminologická skupina Biologie, elicitační tým UPOL

2009 - 2012: ZČU; Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka (Pojabr)

2005 - 2007: MU; Integrační modul terciárního vzdělávání smyslově postižených (IMoTeSP)
Terminologická skupina Informatika

Cíle a funkce slovníku

Dictio je výkladový slovník online, který vznikl jako podpora vysokoškolským studentům komunikujícím ve znakovém jazyce, dále tlumočníkům a překladatelům znakového jazyka a lingvistům znakových jazyků. Postupným rozšiřováním se z něj stává nástroj užitečný pro širokou veřejnost, neboť umožňuje v jednom a témže rozhraní prezentovat jak běžnou, tak odbornou slovní zásobu jazyků znakových (vizuálně-motorických), tak i mluvených (audio-orálních). V tuto chvíli nabízí Dictio údaje o slovní zásobě českého znakového jazyka (ČZJ) a českého jazyka.

Slovník českého znakového jazyka online postupně shrne dříve publikovanou zásobu ČZJ (knižní publikace, CD, DVD, dílčí projekty online).

V současné době jsou zahrnuty následující publikace:
 • LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). 2. doplněné vydání, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 27 s. ISBN 80-244-1113-X
 • LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). 2. doplněné vydání, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 31 s. ISBN 80-244-1114-8
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy[CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2009, 24 s. ISBN 978-80-7373-077-2
 • LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2006, 32 s. ISBN 80-7168-986-6
 • LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2007, 17 s. ISBN 978-80-7373-019-2
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravovědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2008, 24. ISBN 978-80-7373-041-3.
 • FRITZ, Milan. Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.

Lexikální jednotky ČZJ jsou přitom napojeny na významově odpovídající výrazy v češtině, publikované jako oddělený slovník v téže aplikaci, tak aby slovník současně plnil i roli překladovou i výkladovou.

Slovník češtiny spojuje lexikum následujících významných českých slovníků:

 • Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů. Praha: Academia, 1998.
 • Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů 2. Praha: Academia, 2004.
 • Kraus, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005.
 • Filipec, J. a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 4. vydání, obsahově totožné se 3. Praha: Academia, 2005.

Materiál z těchto slovníků je zpracován a strukturován tak, aby hesla ve znakovém jazyce i v psaném jazyce byla prezentována shodně.

Informace o českém znakovém jazyce:

 • Záhlaví v ČZJ (lemma) jako video ve dvou pohledech (čelní a boční)
 • Gramatické údaje (slovnědruhová charakteristika, morfologické zvláštnosti)
 • Etymologický původ znaku
 • Stylistické údaje výrazu v ČZJ (regionálně nebo jinak omezené použití, u terminologických či jiných neologismů i autor návrhu)
 • Přepis údajů pro vyhledávání v ČZJ do SignWritingu či HamNoSys
 • Sémantické pole (významová skupina)
 • Popis významu výrazu v ČZJ uvedený v ČZJ
 • Příklad použití výrazu v autentické výpovědi v ČZJ
 • Významově nadřazené, podřazené, shodné a protikladné výrazy v ČZJ
 • Frazeologická spojení výrazu v ČZJ s ukázkou použití dané konstrukce v autentické výpovědi v ČZJ
 • Překlady výrazu do češtiny

Informace o českém jazyce:

 • České záhlaví v základním slovníkovém tvaru (lemma)
 • Původ slova
 • České gramatické údaje (slovnědruhová charakteristika, morfologické paradigma, slovesné valence, předložkové vazby)
 • České stylistické údaje (útvar či poloútvar národního jazyka, citové zabarvení apod.)
 • Sémantické pole (významová skupina)
 • Popis významu českého záhlaví v češtině
 • Syntaktické vazby a frazeologická spojení s ukázkou použití v kontextu autentické výpovědi
 • Významově nadřazené, podřazené, shodné a protikladné výrazy
 • Překlad výrazu do ČZJ

podrobnější informace o jednotlivých částech hesla najdete v části "Nápověda - Struktura slovníkového hesla"

Zveřejněná slovníková hesla

Ve slovníku jsou běžně zobrazena (jsou vyhledatelná) ta slovníková hesla, která jsou "úplná" nebo "revidovaná".

Úplná hesla ČZJ jsou taková, která obsahují:
1) čelní a boční video zachycující slovníkovou podobu znaku,
2) transkripci znaku
3) alespoň jednu definici významu znaku (výklad v ČZJ)
4) alespoň jeden příklad užití znaku ve větě ČZJ (kontextovou citaci) v některých případech se příklad nevyžaduje
5) překlad významu do češtiny

Revidovaná hesla českého jazyka jsou taková, která prošla redakční kontrolou, a obsahují kromě běžného ortografického zápisu slova dále:
1) alespoň jednu definici významu slova (výklad v češtině)
2) alespoň jeden příklad užití slova v české větě

Přístup ke slovníkovým heslům, která nesplňují výše uvedená kritéria je možný pro odborníky (studenty VŠ, tlumočníky ČZJ, lingvisty a další) po přihlášení.
Pokud máte zájem tento přístup získat, obraťte se prosím na spravci@dictio.info

Pracovní týmy

Pracovní týmy přizvané ke spolupráci na slovníku jsou všechny české týmy, které se zabývají českým znakovým jazykem, jeho výukou, tlumočením, překládáním a výzkumem, tedy jak skupiny zajišťující elicitaci spontánně existující znakové zásoby, tak týmy podávající návrhy pro terminologický rozvoj ČZJ, pro řízení slovníku se předpokládá odborná rada mluvčích ČZJ, odborná rada lexikografická a technický tým.

Personální složení jednotlivých týmů:

Teiresiás INF

2005 - 2007: Bc. Tomáš Sklenák, Martin Kulda, František Tichý, Lukáš Michl, Radek Červinka, David Podsedník, Robert Zaoral, Marek Bednařík, Tomáš Wirth, Leoš Materna, Jana Lapčáková, Petr Čížek, ing. Aleš Kastner
2013 - 2014: Mgr. Tomáš Sklenák, František Tichý, Bc. Martin Kulda, Bc. Radek Červinka, Lubomír Hykl, Martin Ťulák, Jakub Peřina, René Ratajský, Bc. Marek Bednařík, Martin Paulík (2014)

Teiresiás MNP

2006: Bc. Tomáš Sklenák, Zlatuše Kurcová, Mgr. Lucie Kastnerová, Martin Kulda, BcA. Daniela Pořízková, Monika Zelinková, Michaela Camperová, Iveta Smutná, Bc. Dana Peňázová, Mgr. Pavel Kučera, Mgr. Radka Faltínová, Mgr. Marie Horáková, Mgr. Tomáš Horák, Anna Diblíková, René Ratajský, Anna Pangrácová

Teiresiás OBZ

2013 - nyní: PaedDr. Roman Vojtechovský, Mgr. Jana Wagnerová, Ondřej Klofáč, Miroslava Tylová, Bc. Dagmar Máliková, Mgr. Hana Strachoňová, PhDr. Petr Peňáz
Viktor Sersen (2014), Radim Minárik (2014), Jan Borovanský (2014), Marie Mikulíková (2014)

Teiresiás BIO

2009 - 2010: Bc. Dana Peňázová, Magda Jandusová, Nikola Novotná, Dagmar Kovaříková, Mgr. Pavel Kučera, Martin Zrnečko, Miroslava Kočková, Iveta Smutná, Lenka Richterová, Marie Basovníková, Markéta Spilková, Pavlína Spilková, Tomáš Pruša, Milan Urík, Pavel Hurník

2011-2014: Mgr. Lucie Štefková, Marie Pangrácová, Milan Fritz, Bc. Magda Jandusová, Bc. Nikola Novotná, Bc. Dagmar Kovaříková, Zuzana Jakešová (do r.2013), Bc. Dana Peňázová, MUDr. Pavel Hurník, Mgr. Bc. Tomáš Pruša, MUDr. Milan Urík (do r. 2012), Bc. Marie Basovníková (do r. 2013), Bc. Martin Kulda, Hana Wiesnerová (od 2014)

Teireisás S1

2005 - 2007: Bc. Jan Fikejs, Mgr. Alexandr Zvonek, Mgr. Pavel Kučera, Bc. Dana Peňázová

Teiresiás S2

2008 - 2014: Bc. Jan Fikejs, Bc. Jitka Václavíková, Bc. Jitka Tarabová (2008-2011), Bc. Žaneta Petraturová, Mgr. Alena Sliacka (2011-2014), Anna Pangrácová (2012), Nikola Novotná (2012)
2015 - nyní: Bc. Jan Fikejs, Mgr. Alena Sliacka

Teiresiás SPED

2014: Mgr. Lucie Štefková, Mgr. Bc. Tomáš Sklenák, Bc. Monika Zelinková, Bc. et Bc. Jiří Procházka, Vojtěch Pražák, Bc. Daniela Tesaříková, Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.

Tým revidující slovník českého jazyka

2014 - nyní: Mgr. Hana Strachoňová, Mgr. Jana Zemanová, Ph.D (2014), Mgr. Kateřina Najbrtová (2014-15)
WWW.DICTIO.INFO

VÍCEJAZYČNÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK
ONLINE
ČEŠTINA
ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK
MEZINÁRODNÍ ZNAKOVÝ SYSTÉM
...
© 2014-17 Masarykova univerzita | Všechna práva vyhrazena