Cíle a funkce slovníku

Dictio je výkladový a překladový online slovník, který vznikl jako podpora vysokoškolským studentům komunikujícím ve znakovém jazyce, dále tlumočníkům a překladatelům znakového jazyka a lingvistům zabývajícím se znakovými jazyky. Postupným rozšiřováním se z něj stává nástroj užitečný pro širokou veřejnost, neboť umožňuje v jednom a témže rozhraní prezentovat jak běžnou, tak odbornou slovní zásobu jazyků znakových (vizuálně-motorických), i mluvených (audio-orálních).

V tuto chvíli nabízí Dictio údaje o slovní zásobě českého znakového jazyka (ČZJ) a českého jazyka, dále vybraná hesla slovenského znakového jazyka (SPJ), amerického znakového jazyka (ASL) a mezinárodního znakového systému (IS).

Slovník českého znakového jazyka postupně shrnuje dříve publikovanou zásobu ČZJ (knižní publikace, CD, DVD a další). Zároveň zveřejňuje slovníková hesla vytvořená v rámci dílčích projektů. Seznam zdrojů a projektů viz níže.


Části slovníku

Dictio obsahuje dvě provázané části: překladovou a výkladovou.
Překladová část je určena primárně pro hledání a zobrazení překladů mezi jednotlivými jazyky.
Výkladová část pak slouží pro zobrazení detailních informací o konkrétním hesle (gramatické informace, výklad významu, synonyma a pod.)

Zveřejněná slovníková hesla

 • V překladové části jsou zobrazena ta hesla, mezi nimiž jsou zpracované a odborníkem potvrzené překlady.
 • Ve výkladové části jsou zobrazena hesla, u kterých je k dispozici transkripce, výklad významu a příklad užití ve větě nebo výpovědi.

Přístup ke slovníkovým heslům, která nesplňují kritéria pro zveřejnění v překladové či výkladové části, je možný pro odborníky (studenty VŠ, tlumočníky ČZJ, lingvisty a další) po přihlášení.

Pokud máte zájem tento přístup získat, obraťte se prosím na spravci@dictio.info.


Zpracované slovníky

Slovník českého znakového jazyka aktuálně zahrnuje následující publikace:

 • LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). 2. doplněné vydání, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 27 s. ISBN 80-244-1113-X
 • LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). 2. doplněné vydání, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 31 s. ISBN 80-244-1114-8
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy[CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2009, 24 s. ISBN 978-80-7373-077-2
 • LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2006, 32 s. ISBN 80-7168-986-6
 • LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2007, 17 s. ISBN 978-80-7373-019-2
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravovědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2008, 24. ISBN 978-80-7373-041-3.
 • FRITZ, Milan. Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.

Slovník češtiny spojuje lexikum následujících významných českých slovníků:

 • Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů. Praha: Academia, 1998.
 • Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů 2. Praha: Academia, 2004.
 • Kraus, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005.
 • Filipec, J. a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 4. vydání, obsahově totožné se 3. Praha: Academia, 2005.

Materiál z těchto slovníků je zpracován a strukturován tak, aby hesla ve znakovém jazyce i v psaném jazyce byla prezentována shodně.

Slovník slovenského znakového jazyka obsahuje hesla ze slovníku:

 • ŠMEHILOVÁ, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-9245-28-4.

Jednotlivé části hesel ve výkladové části

Český znakový jazyk

 • Záhlaví v ČZJ (lemma) jako video ve dvou pohledech (čelní a boční)
 • Gramatické údaje (slovnědruhová charakteristika, morfologické zvláštnosti)
 • Etymologický původ znaku
 • Stylistické údaje výrazu v ČZJ (regionálně nebo jinak omezené použití, u terminologických či jiných neologismů i autor návrhu)
 • Přepis údajů pro vyhledávání v ČZJ do SignWritingu či HamNoSys
 • Sémantické pole (významová skupina)
 • Popis významu výrazu v ČZJ uvedený v ČZJ
 • Příklad použití výrazu v autentické výpovědi v ČZJ
 • Významově nadřazené, podřazené, shodné a protikladné výrazy v ČZJ
 • Frazeologická spojení výrazu v ČZJ s ukázkou použití dané konstrukce v autentické výpovědi v ČZJ
 • Překlady výrazu do češtiny

Český jazyk:

 • České záhlaví v základním slovníkovém tvaru (lemma)
 • Původ slova
 • České gramatické údaje (slovnědruhová charakteristika, morfologické paradigma, slovesné valence, předložkové vazby)
 • České stylistické údaje (útvar či poloútvar národního jazyka, citové zabarvení apod.)
 • Sémantické pole (významová skupina)
 • Popis významu českého záhlaví v češtině
 • Syntaktické vazby a frazeologická spojení s ukázkou použití v kontextu autentické výpovědi
 • Významově nadřazené, podřazené, shodné a protikladné výrazy
 • Překlad výrazu do ČZJ

podrobnější informace o jednotlivých částech hesla najdete v části "Nápověda - Struktura slovníkového hesla"

Pracovní týmy

Pracovní týmy přizvané ke spolupráci na slovníku jsou všechny české týmy, které se zabývají českým znakovým jazykem, jeho výukou, tlumočením, překládáním a výzkumem, tedy jak skupiny zajišťující elicitaci spontánně existující znakové zásoby, tak týmy podávající návrhy pro terminologický rozvoj ČZJ, pro řízení slovníku se předpokládá odborná rada mluvčích ČZJ, odborná rada lexikografická a technický tým.

Personální složení jednotlivých týmů:

AKAI

2018 /slovník IS/: Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák, Ondřej Klofáč
(seznam hesel)

Teiresiás AKA

2018 /slovník ČZJ/: Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák, Mgr. Lucie Štefková, Bc. Martin Kulda, Mgr. Vlastimil Chlumský, Jindřich Mikulík, Tomáš Zbavitel, Mirka Tylová, Bc. Marie Pangrácová, Bc. Dana Peňázová, Mgr. BcA. Pavel Kučera Ph.D., Mgr. Radka Stará
(seznam hesel)

Teiresiás BIO

2009 - 2010 /slovník ČZJ/: Bc. Dana Peňázová, Magda Jandusová, Nikola Novotná, Dagmar Kovaříková, Mgr. Pavel Kučera, Martin Zrnečko, Miroslava Kočková, Iveta Smutná, Lenka Richterová, Marie Basovníková, Markéta Spilková, Pavlína Spilková, Tomáš Pruša, Milan Urík, Pavel Hurník

2011-2014 /slovník ČZJ/: Mgr. Lucie Štefková, Marie Pangrácová, Milan Fritz, Bc. Magda Jandusová, Bc. Nikola Novotná, Bc. Dagmar Kovaříková, Zuzana Jakešová (do r.2013), Bc. Dana Peňázová, MUDr. Pavel Hurník, Mgr. Bc. Tomáš Pruša, MUDr. Milan Urík (do r. 2012), Bc. Marie Basovníková (do r. 2013), Bc. Martin Kulda, Hana Wiesnerová (od 2014)
(seznam hesel)

Teiresiás INF

2005 - 2007 /slovník ČZJ/: Bc. Tomáš Sklenák, Martin Kulda, František Tichý, Lukáš Michl, Radek Červinka, David Podsedník, Robert Zaoral, Marek Bednařík, Tomáš Wirth, Leoš Materna, Jana Lapčáková, Petr Čížek, ing. Aleš Kastner
2013 - 2014 /slovník ČZJ/: Mgr. Tomáš Sklenák, František Tichý, Bc. Martin Kulda, Bc. Radek Červinka, Lubomír Hykl, Martin Ťulák, Jakub Peřina, René Ratajský, Bc. Marek Bednařík, Martin Paulík (2014)
(seznam hesel)

Teiresiás MNP

2006 /slovník ČZJ/: Bc. Tomáš Sklenák, Zlatuše Kurcová, Mgr. Lucie Kastnerová, Martin Kulda, BcA. Daniela Pořízková, Monika Zelinková, Michaela Camperová, Iveta Smutná, Bc. Dana Peňázová, Mgr. Pavel Kučera, Mgr. Radka Faltínová, Mgr. Marie Horáková, Mgr. Tomáš Horák, Anna Diblíková, René Ratajský, Anna Pangrácová
(seznam hesel)

Teiresiás OZZ

2013 - nyní /slovník ČZJ/: PaedDr. Roman Vojtechovský, Mgr. Jana Wagnerová, Ondřej Klofáč, Miroslava Tylová, Bc. Dagmar Máliková, Mgr. Hana Strachoňová Ph.D., PhDr. Petr Peňáz
Viktor Sersen (2014), Radim Minárik (2014), Jan Borovanský (2014), Marie Mikulíková (2014)
(seznam hesel)

Teireisás S1

2005 - 2007 /transkripce SignWriting/: Bc. Jan Fikejs, Mgr. Alexandr Zvonek, Mgr. Pavel Kučera, Bc. Dana Peňázová

Teiresiás S2

2008 - 2014 /transkripce SignWriting/: Bc. Jan Fikejs, Bc. Jitka Václavíková (2008-14, 2017-nyní), Bc. Jitka Tarabová (2008-2011), Bc. Žaneta Petraturová (2008-14), Mgr. Alena Sliacka (2011-2016), Anna Pangrácová (2012), Nikola Novotná (2012)

Teiresiás SPED

2014 /slovník ČZJ/: Mgr. Lucie Štefková, Mgr. Bc. Tomáš Sklenák, Bc. Monika Zelinková, Bc. et Bc. Jiří Procházka, Vojtěch Pražák, Bc. Daniela Tesaříková, Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
(seznam hesel)

Tým revidující slovník českého jazyka

2014 - nyní: Mgr. Hana Strachoňová, Mgr. Jana Zemanová, Ph.D (2014), Mgr. Kateřina Najbrtová (2014-15)

TUB

2018 /slovník SPJ/: Mgr. Vanda Šinkovičová, Ing. Jozef Jančovič, Mgr. Radoslav Petrík, MgA. Michal Hefty, Mgr. Richard Schramm, PaedDr. Ondrej Feč, PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský
(seznam hesel)

TUB SOC

2018 /slovník SPJ/: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský, Mgr. Vladimíra Beliková PhD, Mgr. Veronika Vojtechovská
(seznam hesel)

UKB

2018 /slovník SPJ/: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD., Mgr. Vladimíra Beliková PhD., Mgr. Veronika Vojtechovská, Mgr. Silvia Doményová, Mgr. Jozef Rigo, PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský
(seznam hesel)